Warsztaty Na Temat Konfliktów W Szkole

We recently conducted a workshop on the topic of conflict at school XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie and it was a huge success! During the workshop, we brought awareness about bullying, emotional bullying, cultural diversity, and how to resolve conflicts in a lecture and debate based program. It was an amazing opportunity for students to learn about these important topics and gain valuable skills that will help them navigate through their school years.

We believe that everyone should feel safe and respected in their learning environment. By educating ourselves and others about these issues, we can create a more inclusive and welcoming community for all. Thank you to everyone who participated in this workshop, and stay tuned for more events like this in the future!

——

Niedawno przeprowadziliśmy warsztaty na temat konfliktów w szkole XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie i to był ogromny sukces! Podczas warsztatów podnieśliśmy świadomość na temat zastraszania, zastraszania emocjonalnego, różnorodności kulturowej oraz sposobów rozwiązywania konfliktów w programie opartym na wykładzie i debacie. Była to niesamowita okazja dla uczniów do zapoznania się z tymi ważnymi tematami i zdobycia cennych umiejętności, które pomogą im przejść przez szkolne lata.

Wierzymy, że każdy powinien czuć się bezpiecznie i szanowany w swoim środowisku edukacyjnym. Edukując siebie i innych w tych kwestiach, możemy stworzyć bardziej integracyjną i przyjazną społeczność dla wszystkich. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w warsztatach i prosimy o więcej takich wydarzeń w przyszłości!