Wielokulturowość w Polsce

Współczesne społeczeństwa europejskie przestają być społeczeństwami jednorodnymi w dotychczasowym wymiarze i rozumieniu, których wewnętrzną spoistość kreuje i wzmacnia jednolita tożsamość, historia, aksjologia i kultura. Jedną z konsekwencji jest istotny wzrost napięć społecznych, zmiana nastawień i preferencji wyborczych, wyraźny renesans – przynajmniej w niektórych krajach – poparcia społecznego dla ugrupowań skrajnej prawicy. Z polskiej perspektywy podnoszony problem może wydawać się póki co nieco egzotyczny. Nie ma jednak wątpliwości, że po naszej akcesji do UE, jest tylko i wyłącznie kwestią czasu – a horyzont czasowy tego procesu jest wprost proporcjonalny do wzrostu naszego narodowego dobrobytu mierzonego poziomem życia – kiedy omawiane problemy staną się naszych codziennym udziałem.

Czy jesteśmy jednak jako społeczeństwo przygotowani do sygnalizowanych, daleko idących przemian, do akceptacji nowych jakościowo elementów w naszym życiu? Czy w polskiej rzeczywistości istnieje społeczne przyzwolenie dla odejścia od idei jednorodności i preferencji narodowej, czy gotowi jesteśmy zaakceptować prymat wielokulturowości nad homogenicznością społeczną?

Rejestracje na: spotkanie@dialoginstytut.pl

Udział w wydarzeniu oznacza jednoznaczną akceptację nagrywania, robienia zdjęć z państwa udziałem oraz ich późniejszą publikację na naszej stronie internetowej oraz mediach społecznościowych.

Wysłuchaliśmy wykładu prof. Macieja Ząbka i pani Małgorzaty Sójki o wielokulturowości. To było owocne spotkanie! Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom a szczególnie naszym prelegentom!