Fethullah Gülen w Artykule dla Politico Europe

Fethullah Gülen w Artykule dla Politico Europe: „Walka z terroryzmem jest świętym obowiązkiem muzułmanów”.

Autor: Fethullah Gülen
SAYLORSBURG, Pa. 08.06.2017
 
Fethullah Gülen w artykule dla Politico Europe: „Walka z terroryzmem jest świętym obowiązkiem muzułmanów”
Brutalne, śmiercionośne działania przeciwko niewinnych ludziom w Londynie i Manchesterze to ostatnie z serii niszczycielskich ataków przeprowadzonych przez tak zwane „Państwo Islamskie” – ugrupowanie, które powinno być określane wyłącznie jako najbardziej zdehumanizowana grupa przestępcza świata.
W odpowiedzi na to zagrożenie wszyscy muzułmanie mogą – i powinni – pomagać służbom bezpieczeństwa i służbom wywiadowczym w odpieraniu jego przyszłych napaści i eliminowaniu tego zagrożenia.
ISIS posługiwało się kłamstwem i niosło śmierć od dnia w którym narodziło się w Iraku z popiołów
Al Qaedy. Pomimo swej nazwy reprezentuje sobą wypaczoną postać islamu. Ubiory członków tego ugrupowania, jego flagi i hasła nie mogą ukryć odrażającej zdrady, jakiej dopuściło się ono względem tej wielkiej światowej religii.
Odmawianie tej barbarzyńskiej organizacji geograficznego umocowania, które sprawia, iż ma ona czelność uzurpować sobie miano państwa – co jest istotnym elementem jej propagandy mającej na celu pozyskiwanie nowych rekrutów – to niezwykle istotny cel, który winni popierać wszyscy wyznawcy islamu. Ale problem stanowi tu nie tylko walka zbrojna.
ISIS oraz inne podobne mu ugrupowania, werbują wyobcowanych, młodych muzułmanów, oferując im fałszywe poczucie posiadania celu w życiu i przynależności do grupy kierującej się totalitarną ideologią.
Przeciwdziałanie powabowi takiej oferty musi obejmować działania religijne, polityczne, psycho-społeczne oraz ekonomiczne. Będzie to wymagało od lokalnych społeczności i instytucji rządowych zajęcia się problemami strukturalnymi takimi jak dyskryminacja i wykluczenie.
Organizacje międzynarodowe muszą bronić obywateli przed prześladowaniami tego rodzaju, jaki widzimy w Syrii i udzielać państwom świata pomocy podczas procesu przechodzenia do demokracji. Kraje Zachodu mają ponadto obowiązek przyjąć bardziej etyczny i konsekwentny model polityki zagranicznej.
Muzułmanie i organizacje muzułmańskie powinny brać udział w tym wspólnym wysiłku, mamy jednak w tych zmaganiach do odegrania rolę specjalną.
Na całym świecie wyznawcy islamu powinni wzmacniać system odpornościowy swoich wspólnot – zwłaszcza młodzieżowych – przeciwko agresywnemu ekstremizmowi. Musimy zadać sobie pytanie, jak doszło do tego, że w naszych społecznościach powstały warunki sprzyjające werbunkowi do organizacji terrorystycznych? Oczywiście należy zwracać uwagę na czynniki zewnętrzne, ale musimy również przyjrzeć się samym sobie.
Introspekcja jest częścią etyki muzułmańskiej. Są rzeczy, które jako muzułmańscy rodzice, nauczyciele, liderzy społeczni i imamowie możemy zrobić, by pomóc naszej młodzieży w chronieniu samej siebie. Musimy pokonać tych morderczych ekstremistów na polu idei.
Najbardziej powszechny błąd ideologii ekstremistycznych polega na interpretowaniu nauczania Koranu i Proroka (niech będzie błogosławiony) w oderwaniu od kontekstu oraz nai wypaczaniu ich tak, by służyły ich z góry założonym celom. Twórcy tych ideologii wykorzystują „stopklatki” z życia Proroka lub Jego towarzyszy, by usprawiedliwić swoje zbrodnie.
Antidotum na ten problem stanowi program edukacji religijnej, nauczający tradycji w sposób całościowy i odnoszący się do jej kontekstu. Aby oprzeć się oszustwu radykalnych ideologii, młodzi muzułmanie muszą zrozumieć ducha swego świętego tekstu i przepajające wszystko zasady życia ich proroka. Potrzebujemy pokazywać młodzieży to, jak Prorok przeprowadził swoją wspólnotę od stanu dzikości do norm etycznych wspólnych wszystkim religiom Abrahamowym.
Całościowa edukacja religijna winna bazować na podkreślaniu godności każdego człowieka z osobna jako unikalnego dzieła Boga, bez względu na wyznanie. Gdy Bóg mówi „My obdarzyliśmy szlachetnością synów Adama” (Koran 17:70), odnosi się do całej ludzkości. Według Koranu odebranie życia choćby jednemu niewinnemu człowiekowi to zbrodnia przeciwko całej ludzkości (Koran 5:32). Nawet w przypadku uzasadnionej wojny obronnej Prorok zdecydowanie zabrania używania przemocy względem osób, które nie biorą udziału w walkach, w szczególności przeciwko kobietom, dzieciom i duchownym. Wiara, że zabijanie innych ludzi to droga do nieba, jest ułudą.
Agresywni ekstremiści popełniają jeszcze jeden błąd: przenoszą w realia 21-ego wieku orzecznictwo religijne z czasów średniowiecza – czasów, w których rywalizacja polityczna często była mylona z różnicami na tle religijnym. Obecnie muzułmanie cieszą się wolnością wyznawania swojej religii w demokratycznych, świeckich państwach.
Wartości demokracji uczestniczącej są zgodne z podstawowymi muzułmańskimi ideałami sprawiedliwości społecznej, rządami prawa, zbiorowego podejmowania decyzji i równości. Wyznawcy islamu na całym świecie mogą żyć – i żyją – jako wartościowi obywatele demokratycznych krajów.
Musimy aktywnie zapewniać młodym ludziom pozytywne sposoby zaspokajania ich potrzeb społecznych. Grupy młodzieżowe powinno się zachęcać do brania udziału w charakterze wolontariuszy w akcjach niesienia pomocy humanitarnej ofiarom katastrof i konfliktów zbrojnych. Ucząc ich pomagania innym, damy im możliwość odczucia własnej siły i poczucie, że są częścią czegoś ważnego. Jesteśmy również zobowiązani pomagać im w angażowaniu się w dialog z innymi wyznaniami, by krzewić wzajemne zrozumienie i szacunek. Jako muzułmanie jesteśmy nie tylko członkami wspólnoty religijnej, ale całej ludzkości.
Od lat ’70-tych XX w. członkowie społecznego ruchu Hizmet – tureckie określenie służby – założyli ponad 1000 nowoczesnych, świeckich szkół; bezpłatnych centrów edukacyjnych; koledży; szpitali i organizacji pomocy humanitarnej w ponad 150-ciu krajach. Instytucje te oraz sieci społeczne wokół nich poprzez promowanie zaangażowania społecznego budują w studentach, zawodowych działaczach humanitarnych, mentorach, opiekunach i pomocnikach poczucie wartościowej tożsamości, przynależności, sensu i siły. To własnie jest remedium na fałszywe obietnice agresywnych ekstremistów.
W gruncie rzeczy najlepszym sposobem, by czynnie chronić naszą młodzież jest przedstawianie jej pozytywnej kontr-narracji. Zapewniając możliwości nauki języków i wymiany kulturowej instytucje tego typu kształtują w ludziach pluralistyczne podejście do świata, zdolność krytycznego myślenia i empatię.
W ramach odprawiania codziennych rytuałów praktykujący muzułmanie modlą się do Boga, by „prowadził ich drogą prostą”. W naszych czasach „droga prosta” oznacza analizowanie swojego rozumienia podstawowych zasad naszej wiary – tego jak przekuwamy je w czyn w naszym życiu codziennym – a także wzmacnianie odporności naszej młodzieży na wpływy, które są z tymi wartościami sprzeczne.
Bycie częścią ogólnoświatowego wysiłku na rzecz powstrzymania agresywnych, religijnych radykałów – tak by nie mogli powtarzać potworności z Londynu i Manchesteru w innych miejscach – jest naszym obowiązkiem jako ludzi wierzących i jako ludzi w ogóle.
*Fethullah Gülen jest muzułmańskim uczonym, kaznodzieją i aktywistą społecznym. 
Niniejszy artykuł po raz pierwszy pojawił się 8.06.2017 na łamach Politico Europe..