Podstawowe Wartości

Ruch Hizmet jednym głosem popiera podstawowe, przyrodzone wartości.

Hizmet to inspirowany wiarą ruch społeczny, który koncentruje się na edukacji dialogu i pomocy humanitarnej. Hizmet rozpoczął swoją działalność w Turcji jako oddolna społeczność w latach 70. Od tego czasu Hizmet, co po angielsku oznacza dosłownie “służbę”, rozszerzył się na cały świat i stał się szerszym ruchem społecznym, którego uczestnicy pochodzą z różnych środowisk i mają różne style życia.

PODSTAWOWE WARTOŚCI HIZMETU

Szacunek dla każdego człowieka i jego praw

Uczestnicy Hizmetu wierzą, że każda istota ludzka ma wrodzoną wartość i każdy powinien być traktowany z godnością. Każdy człowiek jest równy jako istota ludzka i wobec prawa, i nikt nie jest lepszy od nikogo innego. Uczestnicy ruchu Hizmet stoją na straży wszystkich praw i wolności człowieka wyrażonych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych. Sprawiedliwość społeczna i równe szanse są warunkiem równości między wszystkimi ludźmi..

Poszanowanie praworządności

Uczestnicy ruchu Hizmet przestrzegają zasad państwa prawa. Nie uważają nikogo za stojącego ponad prawem i działają w ramach ochrony godności ludzkiej, uniwersalnych zasad prawnych oraz prawa kraju, w którym mieszkają. Zarządzają swoimi organizacjami w taki sposób, aby spełniały one lub nawet normy przejrzystości i odpowiedzialności obowiązujące w ich społeczeństwie w danym państwie..

Pokojowe i pozytywne działanie

Hizmet jest ruchem pokojowym. Uczestnicy Hizmetu odrzucają stosowanie przemocy jako narzędzia politycznego. Uczestnicy ruchu Hizmetu preferują pozytywne i konstruktywne działania, a odrzucają działania wrogie i destrukcyjne.

Wzmocnienie pozycji kobiet

Uczestnicy ruchu Hizmet wyznają ideał, że kobiety muszą mieć równe szanse i mogą wnieść swój wkład we wszystkie aspekty życia społecznego bez dyskryminacji. Członkowie Hizmetu dążą do realizacji tego ideału we wszystkich działaniach.

Etyczne działanie

Uczestnicy ruchu Hizmet w swoich działaniach zwracają uwagę zarówno na normy etyczne, jak i zasady moralne. Przestrzegają podstawowych zasad, takich jak uczciwość, wiarygodność, nieszkodliwość i sprawiedliwość. Wierzą, że uzasadnione i słuszne cele powinny być osiągane za pomocą uzasadnionych i słusznych środków.

Szacunek dla różnorodności i pluralizm

Uczestnicy Hismetu postrzegają zbiorową i indywidualną różnorodność jako bogactwo, o ile nie stoi w sprzeczności z podstawowymi prawami człowieka. Przyjmują postawę konieczną, by unikać konfliktów, które wynikają z różnic w świętych przekonaniach.

Uczestnictwo i altruizm

Dla wolontariuszy Hizmetu przyłączenie się do działań lub rezygnacja z nich jest indywidualnym wyborem. Uczestnicy ruchu Hizmet wnoszą swój wkład w projekty, które wcielają w życie ich wartości i przynoszą korzyści ludzkości poprzez darowizny i pracę wolontariacką.

Konsultacje i wspólna mądrość

Uczestnicy ruchu Hizmet korzystają ze wspólnej mądrości poprzez dyskusje na temat różnych różnych punktów widzenia i opinii.

Obywatelski charakter, niezależność

Hizmet jest ruchem społeczeństwa obywatelskiego i działa niezależnie. Nie jest przedłużeniem państwa ani podmiotu politycznego. Wolontariusze Hizmetu kładą nacisk na uzewnętrznienie wartości demokratycznych, aktywne obywatelstwo i uczestnictwo w życiu społecznym. Szanują też wybory polityczne każdego człowieka. Sprzeciwiają się przekształcaniu religii w ideologię polityczną lub czynieniu z religii narzędzia polityki.

Zaangażowanie obywatelskie i wkład w życie społeczne

Uczestnicy ruchu Hizmet uważają za swój społeczny obowiązek wnoszenie wkładu w życie społeczne i pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych. Postrzegają siebie jako część rodziny ludzkiej. Są wrażliwi na problemy ludzkości i starają się jej służyć.

Ochrona środowiska

Uczestnicy ruchu Hizmet postrzegają naszą ziemię, w tym wszystkie znajdujące się na niej ekosystemy. Postrzegają ją jako skarb, który musimy zachować dla przyszłych pokoleń i starają się chronić środowisko naturalne.

Holistyczne spojrzenie na ludzkość (oraz jedność umysłu i serca)

Ludzie są zarówno istotami materialnymi, jak i duchowymi. Dyscyplina duchowa powinna być realizowana wraz z rozumem i badaniami naukowymi. Uczestnicy ruchu Hizmet wyobrażają sobie społeczeństwo, w którym ludzie żyją w pokoju i harmonii, w którym każda istota ludzka jest traktowana z godnością, a jej prawa są chronione, w którym docenia się różnorodność i pielęgnuje dialog między ludźmi różnych religii i kultur.